ikki

420 # (SOMECITY TOKYO)

174cm / 70kg

森田一生
東京経済大

420 - SOMECITY TOKYO

SOMECITY TOKYO