YTK69

PIMENTS # (SOMECITY NIIGATA)

175cm / 70kg

伊藤豊
新発田商業

PIMENTS - SOMECITY NIIGATA

SOMECITY NIIGATA