HIROM

EGOLA #99 (SOMECITY NAGOYA)

180cm / 70kg

木村 拓貴
拓殖大学

EGOLA - SOMECITY NAGOYA

SOMECITY NAGOYA